Dezvoltarea capacităţii, abilităţilor şi acumularea de cunoştinţe.

Dezvoltarea capacităţii, abilităţilor şi acumularea de cunoştinţe în domeniul serviciilor sociale prin programe de instruire

Subactivitate 3.1 – Formarea profesională a membrilor grupului de lucru implicat în elaborarea politicii publice
Se vor organiza sesiuni de formare, în domeniul planificării strategice, monitorizării şi evaluării, stabilirii indicatorilor de monitorizare a programelor dezvoltate, management de caz:
Astfel, programul este dedicat formării membrilor grupului de lucru şi se va axa pe formare în domeniile următoare: – Planificare strategică – 1 sesiune x 25 persoane x 2 zile; – Elaborare şi evaluare politici publice – 1 sesiune x 25 persoane x 2 zile; – Management de caz în servicii sociale – 1 sesiune x 25 persoane x 3 zile (18 ore);
Această formare va demara înaintea demarării activităţii la elaborarea politicii publice astfel încât cunoştinţele acumulate să fie utilizate în cadrul activităţii propriu-zise a grupului de lucru. Sesiunile de formare vor avea un caracter interactiv, iar materialele şi modulele de formare se vor concentra pe a îmbina noţiunile teoretice cu cele practice folosindu-se tehnici şi metode de formare specifice formării profesionale a adulţilor. În cadrul sesiunilor de formare vor fi alocate module special pentru tematica egalităţii de şanse, nondiscriminare şi dezvoltării durabile.
La finalul cursului de formare se va elibera fiecărui participant un certificat de participare ce va menţiona perioada şi tematica cursului, precum şi sursa de finanţare pentru acest curs. De asemenea, cursul Management de caz în servicii sociale este acreditat de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali. Se vor respecta elementele de identitate vizuală a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 aşa cum sunt ele prevăzute în Manualul de identitate vizuală.

Subactivitate 3.2 – Formarea personalului cu responsabilităţi în domeniul incluziunii sociale, inclusiv cu privind realizările din cadrul Activităţii 2 a proiectului
Urmare elaborării politicii publice şi a instrumentelor de aplicare a acesteia, se va organiza un program amplu de formare ce vine să crească gradul de înţelegere al politicii publice propuse de către grupul ţintă al proiectului, persoane ce vor fi direct implicate în punerea în practică. Astfel, tematica aleasă pentru formare este importantă în contextul proiectului aceasta axânduse pe:
– managementul de caz
– cea mai importantă tehnică de furnizare a unui program de servicii sociale având rolul de a monitoriza şi a asigura furnizorul de eficienţa rezultatelor.
Managementul de caz este elementul central al politicii publice dezvoltate şi astfel, cum este descris acesta în politica publică propusă va fi diseminat celor direct interesaţi; – comunicarea şi dezvoltarea personală – element esenţial în a putea să faci cunoscută activitatea ta, de a atrage susţinători ai ideilor şi propunerilor. Această formare are două obiective, unul acesla de a sprijini participanţii în acordarea abitităţilor de bază în a putea să promoveze politica publică propusă şi cel de al doilea de a fi învăţat despre politica publică propusă ţinând cont că scopul final al politicii publice este cel dedicat facilitării lucrului cu persoana în procesul de furnizare a serviciilor sociale şi prin urmare comunicarea cu beneficiarul va fi un alt element detaliat în politica publică propusă.
Pentru implementarea cu succes a acestui amplu program de formare se vor implementa următoarele sub-activităţi:
• Elaborarea manualelor şi materialelor de formare;
• Planificarea sesiunilor de formare;
• Organizarea şi furnizarea sesiunilor de formare:
• Management de caz în servicii sociale – 3 sesiuni x 25 persoane x 3 zile (18 ore);
• Optimizarea comunicării şi dezvoltare personală – 3 sesiuni x 25 persoane x 3 zile (18 ore).

Sesiunile de formare vor avea un caracter interactiv, iar materialele şi modulele de formare se vor concentra pe a îmbina noţiunile teoretice cu cele practice folosindu-se tehnici şi metode de formare specifice formării profesionale a adulţilor, iar la final se va organiza testarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite. În cadrul sesiunilor de formare vor fi alocate module special pentru tematica egalităţii de şanse şi nondiscriminare, precum şi module privind dezvoltarea durabilă.
Tematica abordată în cadrul sesiunilor de formare vizează elemente legate de politica publică elaborată:

A. MANAGEMENT DE CAZ ÎN SERVICII SOCIALE element central al politicii publice din servicii sociale.
Participanţilor li se vor preda elemente descrise în: – Manualul de politică publică în domeniul serviciilor sociale – Instrumentele, procedurile de lucru şi mecanismele (evaluarea in elaborarea planului de interventie, evaluarea complexa, Modelul planului individualizat de asistenta si îngrijire ca anexa a Planului de interventie, fişe de intervenţie, fişe de caz, etc.);

B. OPTIMIZAREA COMUNICĂRII SI DEZVOLTARE PERSONALĂ participanţilor li se vor preda elemente legate de – Mecanism unitar de monitorizare a furnizării serviciilor recomandate, precum şi procedura de comunicarea şi colaborare interinstituţională (parte componentă a Manualului de politică publică propuse la Activitatea 2)
La finalul cursului de formare se va elibera fiecărui participant un certificat de participare ce va menţiona perioada şi tematica cursului, precum şi sursa de finanţare pentru acest curs. Cursurile sunt acreditate de Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România şi astfel, asistenţii sociali vor primi credite conform legislaţiei specifice domeniului lor de activitate. Se vor respecta elementele de identitate vizuală a Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 aşa cum sunt ele
prevăzute în Manualul de identitate vizuală.
Participanţii la curs vor completa un chestionar de evaluare (din punct de vedere al metodelor de formare, utilităţii cursului, cunoştinţelor dobândite, tematicii, formatorilor, logisticii, dar şi a nevoilor ulterioare de formare) ce va sta la baza elaborării unui Raport de formare, document util în evaluarea activităţii derulate, dar şi pentru dezvoltarea de viitoare programe de formare.

Subactivitatea 3.3. – Organizare program de transfer de bune practici cu state membre ale Uniunii Europene
În vederea asigurării unui transfer de cunoştinţe şi de bune practici în domeniul organizării şi furnizării eficiente a serviciilor sociale, se va organiza 1 vizită de studiu/ transfer de know-how într-un state al Uniunii Europene. Scopul este de a analiza modalitatea de organizare a sistemelor de servicii sociale, monitorizare şi planificare a politicilor de incluziune socială, iar pentru buna organizare a acestora se va realiza o evaluare a aşteptărilor participanţilor de la vizite. Pentru a se armoniza programul vizitelor cu aşteptările participanţilor se va elabora un chestionar de evaluare a nevoilor pe baza căruia se va redacta Raportul de nevoi.
Structura: 1 vizită x 15 persoane x 4 zile. Participanţii la aceste vizite de studiu sunt membri grupului de lucru de la Activitatea 2, precum şi membri ai experţilor proiectului.
Tema principală a vizitei de lucru este fluxul de la elaborarea unei politici publice iniţiate de societatea civilă până la implementarea ei. Astfel, vizita de studiu se va organiza într-un stat membru cu organizare administrativă similară, pentru a putea să se realizeze comparaţii şi pentru ca lecţiile învăţate să poată fi transpuse de o manieră eficientă în sistemul românesc.

Font Resize