Rezultate

Rezultate aşteptate

1 – Ghidul privind serviciile sociale judeţene realizată şi funcţională
2 – Politică publică alternativă în domeniul serviciilor sociale privind cadrul procedural pentru
identificarea, evaluarea şi soluţionarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup pentru
prevenirea, combaterea şi soluţionarea situaţiilor de dificultate elaborată şi transmisă factorilor
decidenţi.
3 – politică publică alternativă în domeniul serviciilor sociale promovată şi acceptată
4 – 25 persoane formate în domenii relevante politicii publice
5 – 100 persoane formate în domenii diferite relevante politicii publice elaborate
6 –15 persoane participante la vizite de bune practici în state membre UE
7 – Strategie de advocacy elaborată şi diseminată
8 – 1 conferinţă privind domeniul serviciilor sociale; 3 workshop-uri organizate pentru dezbaterea
unor teme privind politicile publice elaborate prin proiect
9 – Promovarea şi diseminarea iniţiativelor proiectului

Întreaga metodologie a proiectului are la bază mecanisme de învăţare şi de permanentizare a învăţării prin implicarea tuturor actorilor cheie şi prin sedimentarea/ promovarea în cadrul instituţional a propunerii de politică publică. Pentru a ne asigura de sustenabilitatea şi durabilitatea rezultatelor proiectului activitatea va demara prin realizarea unui Ghid de servicii sociale şi nevoi sociale astfel încât să ofere realitatea cu care comunităţile din România se confruntă în activitatea de
zi cu zi. La nivel instituţional, proiectul este un laborator de dezvoltare de instrumente şi metodologii la care participa toţi factorii de progres ai societăţii: specialişti din instituţii de resort, universităţi, asociaţii profesionale, etc. Politica publică şi instrumentele şi metodologiile astfel agreate sunt ulterior prevăzute a fi transpuse prin ajustări ale cadrului legislativ. La nivelul finanţării, proiectul urmăreşte în special găsirea de soluţii de integrare a finanţărilor, de redistribuire de fonduri şi mai
puţin de alocare de resurse noi pentru finanţarea modelelor noi de servicii. Realizarea întregii activităţi prin implicarea unui număr reprezentativ de ONG-uri în conlucrare cu autorităţi publice asigură premisele existenţei unor propuneri de sistem ce sunt sustenabile şi axate pe realitatea identificată în primele luni de proiect. Se va constitui un Acord de colaborare/parteneriat între ONG-urile participante la proiect şi structuri ale autorităţilor publice (UAT-uri, DGASPC-uri) prin care se vor
stipula activităţi concrete de valorificare a rezultatelor obţinute prin proiect, de diseminare a politicii publice în rândul tuturor actorilor instituţionali relevanţi, precum şi de preluare în activitatea lor zilnică.

La nivel tehnic, programul de formare care respecta principiile formării adulţilor, este aplicat la problematica efectivă din practica de zi cu zi a profesioniştilor de la diferite nivele, beneficiază de servicii de coaching prin care profesioniştii sunt susţinuţi în paşii pe care îi au de făcut în noile modalităţi de lucru, definitivarea acestora prin inputuri ce se fac de către specialiştii înşişi nu poate însemna decât un larg proces prin care profesioniştii îşi asuma crearea şi utilizarea noilor proceduri de lucru.

În ceea ce priveşte sustenabilitatea financiară, este de menţionat că proiectul urmăreşte în special găsirea de soluţii de integrare a finanţărilor, de redistribuire de fonduri pentru punerea în practică a politicii publice dezvoltate. De asemenea, se are în vedere accesarea de noi fonduri prin Mecanismul Norvegian pentru a pilota la nivel de judeţ/regiune a modelului prezentat în politica publică, iar această pilotare se va realiza prin parteneriate încheiate cu DGASP-uri şi UAT-uri. De asemenea, în
cadrul programului comunitar al Comisiei Europene EaSi PROGRESS se intenţionează depunere unei aplicaţii privind „Call for proposals for social policy innovations supporting reforms in social services” prin care să se asigure o promovare la nivel european a politicii publice ca exemplu de bună practică.

La nivel politic: implicarea decidenţilor politici în evenimentele majore descrise prin proiect, respectiv participarea activă la Conferinţe în care se urmăreşte atingerea consensului asupra soluţiilor propuse reprezintă factori care vor face ca soluţiile proiectului sa fie pe larg cunoscute si agreate de factorii politici şi acceptate pentru includerea lor în politia generală a Guvernului.

Scopul final al proiectului este acela de a avea o politică publică acceptată la nivel judeţean şi naţional, iar de rezultatele obţinute să beneficieze ulterior toate instituţiile implicate în acest sistem de servicii sociale, complex şi divers.

Transferabilitatea rezultatelor

Politica publică în domeniul serviciilor şi instrumentele elaborate ce vin să susţină punerea unitară în practică a mecanismelor din sistemul de servicii sociale, au fost mereu solicitate de profesioniştii din domeniu şi prin acest proiect se vor crea premisele sprijinirii autorităţilor publice în acest domeniu.
Proiectul se va pilota la nivelul a 2 judeţe, respectiv Satu Mare şi Constanţa, pentru a demonstra eficienţa şi aplicabilitate urmând ca ulterior această propunere să fie generalizată. Prin workshopurile şi sesiunile de formare organizate la nivelul proiectului se va sprijini diseminarea informaţiei şi astfel se va asigura transferabilitatea rezulatelor proiectului la nivel naţional. Un astfel de mecanism nou creat unitar şi coerent, ce se realizează printr-o abordare participativă, va veni contribuie la asigurarea eliminării discrepanţelor naţionale în ceea ce priveşte dezvoltarea sistemului de servicii sociale. Strategia şi campania de advocacy pentru promovarea politicii publice propuse este instrumentul cel mai eficient prin care rezultatele proiectului vor putea fi cunoscute şi prin care se vor crea premisele transferabilităţii acestora către alte sectoare şi către alte entităţi cu responsabilităţi în domeniu. Modelul astfel construit, precum şi mecanismul de elaborare se va putea transfera şi altor sectoare ale administraţiei publice cum ar fi cel al educaţiei, sănătăţii, sisteme apropiate şi complementare cu domeniul serviciilor sociale. Acceptarea politicii publice de catre autoritati reprezinta un element important in ceea ce priveste asigurarea transferabilitatii rezultatelor asumate.

Font Resize