Rezultate

1. Primul rezultat al proiectului a fost Politica publica alternativa în domeniul serviciilor sociale privind cadrul procedural pentru identificarea, evaluarea si soluționarea nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup pentru prevenirea, combaterea si soluționarea situațiilor de dificultate elaborata si transmisa factorilor decidenți. Elaborarea efectiva a politicii s-a realizat în cadrul celor 9 reuniuni ale grupurilor de lucru constituite din reprezentanți ai ONG-urilor din județ, precum si membri selectați din cadrul DGASP si din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala/compartimente de asistenta sociala de la nivelul UAT-urilor din județ. Ghidul privind serviciile sociale județene reprezintă o inventariere în sectorul serviciilor sociale, realizata nivelul județelor Satu Mare si Constanta. Acest instrument a avut ca obiectiv oferirea unei viziuni clare cu privire la cererea si oferta serviciilor sociale
existenta la nivel județean, precum si asupra funcționarii sistemului de servicii sociale.
De asemenea, acest instrument de planificare strategica a fost util în procesul decizional pentru orientarea resurselor si dezvoltării masurilor/programelor destinate soluționării problemelor sociale din comunitate, element central pentru demararea procesului de elaborare a politicilor din domeniu. Rezultatul proiectului privind Politica publica alternativa în domeniul serviciilor sociale care a formulat si promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, a fost înaintată Ministerului Muncii și Justiției Sociale care a răspuns printr-o adresă oficială privind analizarea documentului și luarea în considerare a acesteia la viitoarele modificări legislative în domeniu.

2. Instituția sprijinită pentru a-si îmbunătăți capacitatea de a formula si promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern a fost ASOCIATIA ASISTENTILOR SOCIALI PROFESIONISTI PROSOCIAL reprezentând un alt rezultat al proiectului.

3. Pe parcursul implementării proiectului personalul din ONG-uri si parteneri sociali au participat la activități de formare. Rezultatul acestei activității a fost formarea a 129 de persoane care au primit certificat de participare la sesiunile de formare. În cadrul proiectului „Buna guvernare in domeniul serviciilor sociale” au fost susținute următoarele sesiuni de formare:
– Planificare strategică;
– Elaborare și evaluare politici publice;
– Managementul de caz în servicii sociale;
– Optimizarea comunicării si dezvoltare personala.

4. Prin implementarea activităților s-au realizat un număr de 5 evenimente cu scopul de a sensibiliza decidenți în acceptarea si asumarea politicii publice elaborate.
Evenimentele la care au participat un număr de 280 de persoane au fost următoarele:
Organizarea unei Conferințe naționale privind temele de interes național din domeniul serviciilor de incluziune sociala organizată la Satu Mare cu participarea profesioniștilor în domeniu, personalități marcante din domeniul serviciilor sociale.
Organizarea a 3 workshop-uri cu scopul de a ”Îmbunătăți accesul la serviciile de incluziune sociala” ce au avut ca scop prezentarea si dezbaterea propunerii de politică publică realizată.
Organizarea unei Conferințe de diseminare a rezultatelor din cadrul proiectului la care au participat specialiști în domeniu serviciilor sociale, reprezentanți ai mediului academic, de cercetare, reprezentanți ai autoritarilor publice centrale si locale, ai societății civile și ai partenerilor sociali.

5. În vederea promovării activităților derulate în cadrul proiectului, s-a elaborat identitatea vizuala a acestuia, iar pe toata durata implementării au fost elaborate si difuzate un număr de 400 materiale promoționale constând în kit-ul de promovare acordat membrilor grupului țintă si participanților la activitățile proiectului.

Font Resize