Elaborarea unei politici publice în domeniul serviciilor sociale şi a unui pachet de proceduri şi mecanisme necesare aplicării acesteia.

Subactivitate 2.1 – Elaborarea Ghidului privind serviciile sociale existente la nivel local – instrument de planificare strategică a intervenţiilor şi resurselor necesare, cu revizuire interactivă Ghidul propus reprezintă o inventariere în sectorul serviciilor sociale, ce se va realiza experimental la nivelul judeţului Satu Mare şi Constanţa. Acest instrument are drept obiectiv oferirea unei viziuni clare cu privire la cererea şi oferta serviciilor sociale existentă la nivel judeţean, precum şi asupra funcţionării sistemului de servicii sociale. De asemenea, acest instrument de planificare strategică este util în procesul decizional pentru orientarea resurselor şi dezvoltării măsurilor/ programelor destinate soluţionării problemelor sociale din comunitate, element central pentru demararea procesului de elaborare a politicilor din domeniu
Acţiunile avute în vedere sunt:
– dezvoltarea instrumentelor de colectare a informaţiilor necesar a fi introduse în baza de date (detectarea nevoilor, inventarierea serviciilor sociale disponibile, analiza resurselor umane şi financiare existente).
a. Pentru inventarierea ofertei de servicii, programe şi măsuri în domeniul incluziunii sociale se vor utiliza chestionare adresate instituţiilor, organizaţiilor publice şi private, precum şi autorităţilor din judeţe care dezvoltă servicii şi programe de incluziune socială. Totodată, vor fi organizate şi interviuri cu reprezentanţii acestora.
b. Pentru detectarea nevoilor sociale din judeţul Satu Mare şi Constanţa se vor realiza interviuri, precum şi chestionare adresate populaţiei din judeţe, selectate pe baza unui eşantion bine stabilit şi care să asigure reprezentativitatea. Se vor realiza şi interviuri „faţă-în-faţă” cu cetăţenii din comunităţi, în special din zonele cele mai vulnerabile.
– dezvoltarea aplicaţiei web;
– testarea aplicaţiei la nivelul judeţului şi îmbunătăţirea acesteia ulterior;
– elaborarea mecanismului procedural necesar generalizării la nivel naţional

Subactivitate 2.2 – Dezvoltarea de proceduri, mecanisme pentru susţinerea şi promovarea iniţiativelor de reformă a administraţiei publice în domeniul serviciilor sociale Sub-activitatea este concentrată pe elaborarea politicii publice aplicabile domeniului serviciilor sociale şi va fi structurată pe capitole, după cum urmează: – crearea unor proceduri/ instrumente de lucru/ intervenţie comune pentru fiecare entitate ce oferă servicii în asistenţa socială; Crearea unor proceduri/ instrumente de lucru/ intervenţie comune pentru toţi profesioniştii din toate entităţile implicate, în funcţie de tipologia cazurilor; – definirea unui pachet minim de serv de incluziune socială ce trebuie dezvoltate la nivel comunitar, precum şi mecanisme de finanţare a acestora; – definirea unui mecanism unitar de colectare informaţii/ date şi indicatori de calitate pentru eficientizarea luării deciziilor din dom politicilor de incluziune socială locală – recomandări şi propuneri de revizuire a cadrului legislativ şi armonizarea acestuia cu noile principii; În elaborarea documentului de politică publică se va avea în vedere respectarea prevederilor HG 775/2005 pentru
aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central. Metodologia de implem a acestei sub-activităţi constă în: Elaborarea efectivă a politicii, precum şi crearea instrum/ metod se va face în mod participativ în cadrul gr de lucru constituit din 25 persoane: reprezentanţi ai ONG-urilor din judeţ, precum şi membri selectaţi din cadrul DGASP şi din cadrul serviciilor publice de asistenţă socială/ compartimente de asistenţă
socială de la nivelul UAT-urilor din judeţ. Selectarea membrilor gr de lucru se va realiza prin stabilirea unei metodologii de selecţie aprobate la nivelul proiectului. Grupul de lucru va avea o activitate continuă pe toată perioada de implementare. Procedura utilizată de grupul de lucru combină mai multe metode şi anume: – on-line (skype, e-mail, etc.) permanent; – 9 reuniuni (1 reuniune / lună).
Odată constituit şi stabilită metoda de lucru, Grupul de lucru va avea ca responsabilităţi formularea unei politici publice concrete şi armonizate cu situaţia existentă, precum şi elaborarea mecanismelor/procedurilor şi instrumentelor ce stau la baza implementării acesteia, ce va fi structurată după cum urmează: • Definirea şi stabilirea principiilor ce guvernează sistemul, a instrumentelor de acordare a serviciilor se va face pentru fiecare etapă de intervenţie aşa cum sunt ele definite de legislaţia naţională. Instrumente, procedurile de lucru şi mecanismele ce vor fi incluse Manualul de politică publică în domeniul serv sociale sunt structurate după cum urmează: – evaluarea initiala ce are drept scop identificarea nevoilor individuale sau de grup, precum si elaborarea planului de interventie. Se vor realiza: mecanismele de organizare a echipelor mobile pluridisciplinare de evaluare a nevoilor persoanelor dependente dintr-o comunitate (ex.: persoane vârstnice, cu dizabilitati, etc.), fişe de intervenţie, model plan intervenţie, procedură de lucru, etc.; – elaborarea planului de interventie ce va cuprinde masurile necesare solutionarii situatiei de risc social, respectiv furnizarea de prestatii si servicii sociale, precum si orice alte masuri necesare; – evaluarea complexa ce se va realiza in situatia in care planul de interventie stabilit recomanda furnizarea de serv în domeniul medical, edu., locuire si altele asemenea si aceasta va fi realizata de o echipa pluridisciplinara. Se vor elabora instrumente si tehnici standardizate specifice domeniului de activitate, precum şi proceduri de lucru şi intervenţie; – Modelul planului individualizat de asistenta si îngrijire ca anexa a Planului de interventie, fişe de intervenţie, fişe de caz, etc.; – Mecanism unitar de monitorizare a furnizării serviciilor recomandate, precum şi procedura de comunicarea şi colaborare interinstituţională. Astfel, se va avea în vedere definirea acestor mecanisme, proceduri şi instrumente de lucru se vor realiza pentru fiecare din etapele stipulate din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială fiind un pachet de elemente ce susţin reformele administraţiei publice în acest domeniu complex. – definirea unui pachet minim de servicii de incluziune socială ce trebuie dezv la nivel comunitar, precum şi mecanisme de finanţare a acestora: Se va realiza o analiză a nevoii de servicii sociale minime pentru asigurarea unei rezolvări eficiente a cazurilor sociale din comunitate. Astfel, pentru a avea o imagine relativ unitară a situaţiei se vor elabora instrumente de analiză (chestionare structurate), precum şi interviuri cu actori instituţionali din 5 comunităţi ale
judeţului Satu Mare. Aceste comunităţi vor fi selectate având la bază rezultatele obţinute în cadrul sub-activităţii 1, dar şi o serie de alte criterii: – gradul de dezvoltare a serviciilor sociale; – numărul persoanelor aflate în dificultate/ beneficiari ai diferitelor servicii sociale; – numărul de parteneriate dezvoltate; – prezenţa furnizorilor de servicii sociale în acea comunitate. Astfel, vor fi selectate atât comunităţi din mediul rural cât şi urban în care există servicii sociale dezvoltate, precum şi în care
acest sistem nu este bine reprezentat. Odată definit acest pachet minim de servicii sociale, acţiune realizată prin activitatea grupurilor de lucru organizate, se va merge în etapa cea mai sensibilă a unui sistem, respectiv elaborarea finanţarea serviciilor. Se va realiza definirea unui sistem modern şi eficient de finanţare pentru favorizarea dezvoltării serviciilor sociale integrate cu alte tipuri de servicii în funcţie de nevoile identificate ale persoanelor la risc de excluziune socială. Grupurile de
lucru se vor reuni şi vor analiza şi elabora, ca parte integrantă a politicii publice: – Estimarea bugetelor necesare pentru implementarea pachetului minim de servicii sociale definit; – Identificarea surselor financiare existente pentru finanţarea serviciilor; – Identificarea nevoii de redefinire a fluxurilor financiare pentru finanţarea integrată a serviciilor, după caz; – Planificarea eşalonată a dezvoltării serviciilor şi programarea multianuală a finanţării – Elaborarea tipologiei protocoalelor de
colaborare. Se va face evaluarea modalităţilor de finanţare a serviciilor sociale prin realizarea de interviuri cu informatori cheie şi vor estima bugetele necesare pe categorii de servicii. Aceasta activitate se va desfăşura în strânsă legătură cu echipele de proiect şi va analiza rezultatele intermediare ale acestora, va propune modificările necesare unei finanţări integrate şi descentralizate, va propune măsuri pentru realizarea controlului utilizării fondurilor in vederea atingerii scopului. Documentele de lucru realizate vor fi dezbătute în cadrul workshopurilor organizate, iar consultantul va colecta feed-back-ul din partea profesioniştilor cheie invitaţi, va redacta rapoartele finale cu recomandările grupului de lucru in vederea obţinerii unei finanţări sustenabile a serviciilor de incluziune sociala. Elaborarea metodologiei de monitorizare şi evaluare a procesului de dezv şi furnizare a sistemului de serv sociale. Metodologia de monitorizare şi evaluare va cuprinde elemente importante privind: – definirea sistemului de colectare a datelor din sistem prin stabilirea clară a circuitelor de transmitere a datelor de la nivelul local la cel central,
identificarea surselor de date; – definirea de protocoale de comunicare interinstituţională a datelor; – stabilirea indicatorilor de rezultat şi de impact.
Fiecare dintre metodologii se va elabora prin: – furnizarea de inputuri din partea echipei de experţi a pr; – inputuri ale profesioniştilor din domeniu de la instituţii relevante care să permită atât o integrare pe verticală, dar şi pe orizontală a problematicii dezbătute şi sintetizarea celor agreate prin consens de către echipa de experţi. Acest lucru se va realiza prin prezenţa acestora la grupurile de lucru, precum şi la evenimentele organizate în cadrul Activităţii 4 a proiectului (workshop-uri,
conferinţa, seminarii, etc.). Rezultatul acestei părţi a politicii publice este facilitarea mecanismelor de planificare strategică şi asig unei mai bune diagnoze a problem şi nev sociale locale şi a implementării măsurilor din domeniul incluziunii sociale la nivel local elaborată Rezultatele acestei activităţi vor fi incluse în Manualul de politică publică din domeniul serv sociale ce va conţine politica publică propusă şi instrumentele / mecanismele aferente acesteia. – recomandări şi propuneri de revizuire a cadrului legislativ şi armonizarea acestuia cu noile principii. Realizarea acestei părţi a politicii publice porneşte de la rezultatele subactivităţii 1 şi a activităţii realizate până la această etapă. În cadrul acestei vor cuprinde: o definirea modificărilor cadrului legislativ astfel încât modelele de servicii/ instrum şi metod de lucru să fie/ poată fi implementate, o prezentarea în cadrul evenimentelor proiectului pentru verificarea/ validarea propunerilor făcute. Rezultatul integral este Documentul de politica publică ce va fi transmisă factorilor decidenţi de la nivel judeţean şi naţional în vederea analizării şi acceptării ei. Livrabile: – Metodologie de selecţie a
membrilor gr de lucru; – Procedură de lucru a grupului; – proceduri/ instrumente de lucru/ intervenţie comune pentru fiecare entitate ce oferă servicii în asistenţa socială – proceduri/ instrumente de lucru/ intervenţie comune pentru toţi profesioniştii din toate entităţile implicate, în funcţie de tipologia cazurilor; – pachet minim de serv de incluziune socială ce trebuie dezv la nivel comunitar, precum şi mecanisme de finanţare a acestora; – mecanism unitar de colectare informaţii/ date şi indicatori de calitate pentru eficientizarea luării deciziilor din dom politicilor de incluziune socială locală – recomandări şi propuneri de revizuire a cadrului legislativ; – document de politică publică în domeniul serv sociale; – Manual de politici publice în domeniul serv sociale.

Font Resize