Informatii Proiect

Buna guvernare în domeniul serviciilor sociale

Asociaţia Asistenţilor Sociali Profesionişti „PROSOCIAL” implementează proiectul „Buna guvernare în domeniul serviciilor sociale”, Cod SIPOCA/SMIS2014+:182/111284, selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European.
Printre priorităţile acestui proiect se numără elaborarea unor propuneri concrete de soluţionare a deficienţelor constatate în domeniul serviciilor sociale, precum şi
îmbunătăţirea procesului de furnizare a acestora prin asigurarea unui minim de servicii la nivelul fiecărei comunităţi, în special din mediul rural. Dezvoltarea unui instrumentar unitar de furnizare a serviciilor sociale va contribui la eliminarea discrepanţelor de dezvoltare a regiunilor din România, dar şi la o creştere a calităţii vieţii cetăţenilor din acele comunităţi.

Astfel, obiectivele specifice stabilite sunt: identificarea disfuncţionalităţilor reglementărilor din domeniu, identificarea de soluţii pentru remedierea acestora precum şi acordarea de sprijin furnizorilor publici şi privaţi de servicii sociale (prin stimularea participării active la procesul de elaborare a politicii publice, participarea la sesiunile de formare etc) în implementarea corespunzătoare a legislaţiei, şi realizarea de propuneri pentru un cadru legislativ secundar ce vine să implementeze prevederile Legii nr.292/2011 (Legea Asistenţei Sociale).

Grupul ţintă al proiectului este constituit din persoane care activează în structura ONG-urilor cu activitate reprezentativă în domeniul serviciilor sociale, specialişti din structura autorităţilor publice locale, care vor fi implicaţi activ în toate activităţile proiectului, astfel încât implementarea acestuia să se facă pe principiul realităţii şi axat pe nevoia identificată de profesionişti.

Cele 160 de persoane selectate în cadrul grupului ţintă vor fi atât resurse în etapele implementării activităţilor de elaborare a Ghidului serviciilor sociale şi Politici Publice, cât şi beneficiari direcţi ai proiectului, elemente multiplicatoare în programul de formare, implementare efectivă şi diseminarea rezultatelor obţinute, precum şi actori relevanţi pentru viitoare parteneriate în domeniu.

Proiectul se desfăşoară în perioada 16.05.2018 – 15.09.2019, la nivelul a două judeţe: Constanţa şi Satu Mare, scopul final fiind acela de a avea o politică publică acceptată la nivel judeţean şi naţional, iar de rezultatele obţinute să beneficieze ulterior toate instituţiile implicate în acest sistem de servicii sociale, complex şi divers.

Valoarea totală a proiectului este de 996.576,60 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 976.645,07 lei, echivalentă cu 98% din valoarea eligibilă aprobată. Contribuţia proprie a Asociaţiei PROSOCIAL este de 19.931,53 lei (2%).

Font Resize