Dezvoltarea de mecanisme / instrumente de consolidare a dialogului social şi civic.

Subactivitatea 4.1 – Elaborarea unei strategii de advocacy eficiente în domeniul politicii publice vizate
Prin expertiza proiectului se va realiza o strategie de advocacy care are ca scop susţinerea politicii publice şi sensibilizarea decidenţilor şi profesioniştilor în asumarea ei şi crearea premiselor pentru preluarea şi implementarea la nivel naţional. Strategia va avea ca elemente strategice conceptuale: – nivelul decizional ţintit, care va fi: local, regional şi naţional; – se va stabil cine sunt cei implicaţi în derularea campaniei organizaţiei, voluntarii, liderii, reprezentanţii grupului ţintă, aliaţii, membrii organizaţiilor partenere implicate în proces sau membrii altor organizaţii care desfăşoară acţiuni similare în domeniu. – definirea responsabilităţii celor implicaţi în campanie, precum şi momentul cel mai potrivit pentru a acţiona şi de locul unde se va desfăşura acţiunea. – selecţia persoanelor asupra cărora se va acţiona adică instituţiile sau autorităţile cu putere de decizie este necesar a fi influenţate. – mesajele pe care membrii grupului de iniţiativă le vor transmite diverselor categorii de
publicuri. Mesajele şi modul în care sunt transmise acestea reprezintă punctul de plecare al schimbărilor în gândire, comportament pe care organizaţia le urmăreşte. – modul în care se vor prezenta cererile către factorii de decizie: în cadrul unor întâlnire restrânse, favorabile negocierii sau, din contra, în cadrul unor întâlniri publice, la care să fie invitată mass?media. – responsabilii în relaţia cu mass-media, cu dezvoltarea planului de comunicare internă şi externă, – resursele necesare, de nevoia de sponsori, de modalităţile de control şi de evaluare a etapelor.

Subactivitatea 4.2 – Organizarea şi derularea unei campanii de advocacy în pentru promovarea politicii publice propuse.
Această sub-activitate este axată pe realizarea de evenimente de diseminare şi de lobby/ advocacy, parte a strategiei elaborate anterior, ce are ca scop sensibilizarea decidenţilor în acceptarea şi asumarea politicii publice elaborate.
1. Organizarea unei Conferinţe naţionale privind teme de interes naţional din domeniul serviciilor de incluziune socială. Se va organiza la Satu Mare şi vor participa profesionişti în domeniu, personalităţi marcante din domeniul serviciilor sociale. Numărul aşteptat de participanţi este de 100 persoane pentru o durată de 1,5 zile.
În vederea bunei organizări a acestei conferinţe se vor întreprinde toate demersurile necesare pentru:
? asigurarea participării adecvate la acest eveniment, precum şi asigurarea unei participări la nivel înalt a unor personalităţi şi profesioniştidin domeniul serviciilor sociale; ? organizarea logistică a conferinţei – spaţiu adecvat şi dotările necesare, ? asigurarea materialelor de prezentare şi a celor de promovare (pliante, afişe, roll-up, mape etc.). ? asigurarea publicităţii mass-media (comunicat de presă/anunţ în presă, conferinţă de presă). ? Prezentarea de elemente privind egalitatea de şanse,
nondiscriminarea şi dezvoltarea durabilă.
Evenimentul va avea o structură care să permită interacţiunea între participanţi combinând sesiunile plenare cu ateliere de lucru unde se vor discuta şi analiza propunerile proiectului.
2. Organizarea unei serii de workshop-uri cu scopul de ”Îmbunătăţire a accesului la servicii de incluziune socială” ce au ca scop prezentarea şi dezbatere asupra politicilor publice realizate = 3 evenimente x 40 persoane x 1 zi. 3. Constituirea unui parteneriat pentru susţinerea propunerii proiectului format din reprezentanţi ai societăţii civile, partenerilor sociali şi autorităţi publice locale / judeţene / centrale ce va contribui la asigurarea durabilităţii şi transferabilităţii rezultatelor
obţinute.

Font Resize